Aktualności

/ Firma / Aktualności / Regulamin akcji Grillujemy Ceny

Dodano: 2020-05-05

Regulamin akcji Grillujemy Ceny

REGULAMIN AKCJI

„Grillujemy ceny”

 

 1. Organizatorem Akcji promocyjnej „Grillujemy ceny (zwanej dalej: „Akcją”) jest spółka: „Piotr i Paweł” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (60-413), ul. Druskienicka 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000274104, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 11 545 500 złotych, wysokość kapitału wpłaconego 11 545 500 złotych, oraz numery NIP: 7790021358 i  REGON: 004800878, zwana dalej „Organizatorem”,
 2. Akcja jest dostępna dla klientów wybranych sklepów Piotr i Paweł oraz SPAR, którzy spełnią warunek zakupowy opisany w §1, pkt 3-5.
 3. Lista sklepów biorących udział w Akcji stanowi Załącznik na 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Akcja jest nieodpłatna dla Uczestników.

 

§1  OPIS AKCJI

 1. Akcja  obowiązuje w okresie:

06.05.2020 – 04.07.2020 lub do wyczerpania zapasów, bądź do odwołania Akcji.

 1. Akcja polega na udzieleniu rabatu na dwa produkty w tzw. „gorących cenach”  wskazanych w każdym tygodniu obowiązywania Akcji liczonym od wtorku do soboty na stronie internetowej www.piotripawel.pl. Co tydzień produkty się zmieniają.
 2. Warunkiem skorzystania z „gorących cen” jest dokonanie zakupów za min. 70 zł.
 3. Liczba produktów, jakie można zakupić w gorących cenach jest ograniczona. Dla każdego produktu obowiązują inne limity podawane w każdym tygodniu na stronie www.piotripawel.pl. Limit zwiększa się proporcjonalnie wraz z wielokrotnością zakupów o wartości 70 zł.
 4. Produkty, które nie wliczają się do koszyka 70 zł to alkohole mocne, wyroby tytoniowe, doładowania, mleko modyfikowane dla niemowląt.

 

§2  REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji promocyjnej z niniejszym Regulaminem.
 2. Reklamacje należy złożyć w terminie maksymalnie 14 dni od zakończenia Akcji.
 3. Reklamacje należy wysłać na adres opinie@piotripawel.pl z dopiskiem „Akcja promocyjna:  Grillujemy ceny

O wyniku  ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia.

 1. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich wpływu do Organizatora.
 2. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego o dane, bez których nie można jej wyjaśnić, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej zgłoszenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację.

W takim wypadku termin na rozpoznanie reklamacji, o którym mowa w ust. 4 powyżej liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.

 1. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji, zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub podjęcia dodatkowych czynności przez Organizatora, okres rozpatrywania reklamacji może ulec stosownemu wydłużeniu. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o prowadzonym postępowaniu i określi nowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 60 dni licząc od chwili wpływu reklamacji do Organizatora.
 2. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

 

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu, w tym w szczególności do zmiany listy sklepów, w których obowiązuje Akcja. O zmianach w treści Regulaminu akcji, Uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej www.piotripawel.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji, o czym poinformuje Uczestników, w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny.
 3. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej www.piotripawel.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych dokonywanego wyłącznie w związku i na potrzeby rozpoznania reklamacji bezpośrednie zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności dostępnej pod adresem: www.piotripawel.pl
 5. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. 

 

 

 

Załącznik nr 1 Lista sklepów biorących udział w akcji „Grillujemy ceny”

 

1

15-111

Białystok

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

PIOTR I PAWEŁ

2

15-224

Białystok

Świętojańska 15

PIOTR I PAWEŁ

3

42-221

Częstochowa

Św. Rocha 186

PIOTR I PAWEŁ

4

80-034

Gdańsk

Nieborowska 8

PIOTR I PAWEŁ

5

80-170

Gdańsk

Noskowskiego1

PIOTR I PAWEŁ

6

80-309

Gdańsk

Al. Grunwaldzka 471

PIOTR I PAWEŁ

7

80-806

Gdańsk

Targ Sienny 7

PIOTR I PAWEŁ

8

80-394

Gdańsk

Kołobrzeska 41c

PIOTR I PAWEŁ

9

81-525

Gdynia

Zwycięstwa 256

PIOTR I PAWEŁ

10

81-366

Gdynia

10 lutego 11

SPAR

11

66-400

Gorzów Wielkopolski

Przemysłowa 2

SPAR

12

05-827

Grodzisk Mazowiecki

Królewska 48

PIOTR I PAWEŁ

13

05-090

Janki

Pl. Szwedzki 3

PIOTR I PAWEŁ

14

05-420

Józefów

3 Maja 148

PIOTR I PAWEŁ

15

05-120

Legionowo

Pilsudskiego 31c

PIOTR I PAWEŁ

16

64-100

Leszno

Narutowicza 84

SPAR

17

62-032

Luboń

Żabikowska 66

PIOTR I PAWEŁ

18

91-341

Łódź

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100

PIOTR I PAWEŁ

19

62-064

Plewiska

Grunwaldzka 519 abc

PIOTR I PAWEŁ

20

09-410

Płock

Wyszogrodzka 144

SPAR

21

09-400

Płock

Tysiąclecia 2

PIOTR I PAWEŁ

22

09-410

Płock

Wyszogrodzka 127

PIOTR I PAWEŁ

23

62-045

Pniewy

Międzychodzka 22c

PIOTR I PAWEŁ

24

60-142

Poznań

Promienista 160

PIOTR I PAWEŁ

25

61-512

Poznań

Hetmańska 91

PIOTR I PAWEŁ

26

61-655

Poznań

Gronowa 18

PIOTR I PAWEŁ

27

60-101

Poznań

Druskienicka 12B

PIOTR I PAWEŁ

28

60-185

Poznań

Malwowa 162

PIOTR I PAWEŁ

29

61-888

Poznań

Półwiejska 42

PIOTR I PAWEŁ

30

61-131

Poznań

Maltańska 1

PIOTR I PAWEŁ

31

61-693

Poznań

Drużbickiego 2

PIOTR I PAWEŁ

32

61-249

Poznań

Os Stare Żegrze

PIOTR I PAWEŁ

33

60-004

Poznań

Głogowska 440-442

PIOTR I PAWEŁ

34

35-001

Rzeszów

al. Piłsudskiego 44

SPAR

35

62-002

Suchy Las

Obornicka 85

PIOTR I PAWEŁ

36

62-020

Swarzędz

Graniczna 55

SPAR

37

02-222

Warszawa

Al. Jerozolimskie 179

SPAR

38

03-127

Warszawa

Ćmielowska 2

PIOTR I PAWEŁ

39

00-667

Warszawa

Koszykowa 63

SPAR

40

01-042

Warszawa

Okopowa  58/72

PIOTR I PAWEŁ

41

02-787

Warszawa

Al. Komisji Edukacji Narodowej 93

PIOTR I PAWEŁ

42

03-286

Warszawa

Malborska 45

PIOTR I PAWEŁ

43

50-559

Wrocław

Świeradowska 51-57

PIOTR I PAWEŁ

44

51-421

Wrocław

Krakowska 51-69

PIOTR I PAWEŁ

45

53-333

Wrocław

Powstańców Śląskich 2-4

SPAR

46

65-609

Zielona Góra

Wiejska 2

SPAR