Nowe zdjęcie

O fundacji

/ Fundacja / O fundacji

STATUT FUNDACJI PIOTR I PAWEŁ „RADOŚĆ DZIECIOM”

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja Piotr i Paweł „Radość Dzieciom” ustanowiona została przez „Piotr i Paweł” spółkę akcyjną z siedzibą w Poznaniu, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Izabelą Podsiadłowską – Skąpską, posiadającą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ul. Fredry 1/14 w dniu 21 grudnia 2009 roku, Repertorium A nr 14.549/2009.

§ 2

Fundacja pod nazwą Piotr i Paweł „Radość Dzieciom”, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r.  (t.j. Dz. U.  z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego” oraz niniejszego Statutu.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

§ 5

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 6

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz osób, o których mowa w § 10 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli z przeznaczeniem pozyskanych środków na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 8

Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 9

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je, a także ewentualne inne nagrody i wyróżnienia, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 10

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju lub zdrowia dzieci, w szczególności przez:

a)      niesienie pomocy dzieciom chorym lub wymagającym trudnych bądź drogich zabiegów medycznych lub leczenia,

b)      niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,

c)      udzielanie pomocy dziecięcym szpitalom i placówkom medycznym,

d)      udzielanie pomocy rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym, dziecięcym placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,

e)      podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej dzieci,

f)       podejmowanie i wspieranie działań w celu pobudzania aktywności kulturalnej, oświatowej i sportowej dzieci,

g)      inne formy wspierania rozwoju lub zdrowia dzieci.

W rozumieniu niniejszego Statutu, dzieckiem jest każda istota ludzka w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez następujące działania:

 • organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla dzieci,
 • wyposażanie poradni dziecięcych, szpitali i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,
 • organizowanie i finansowanie dzieciom zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • zakup dzieciom leków i środków medycznych,
 • pomoc finansową i rzeczową dla dzieci,
 • zakup dzieciom żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
 • organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych oraz finansowanie zakupu a także zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego,
 • prowadzenie dla dzieci akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 • fundowanie stypendiów dla dzieci,
 • organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci,
 • działalność edukacyjną i upowszechniającą tworzenie rodzin przysposabiających, zastępczych oraz placówek rodzinnych - promowanie idei rodzicielstwa zastępczego (w tym prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej),
 • zapewnienie pomocy organizacyjnej, rzeczowej i finansowej osobom i instytucjom prowadzącym działalność w zakresie opieki, edukacji i wychowania dzieci (w tym zwłaszcza rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo – wychowawczym),
 • organizowanie i wspieranie imprez takich jak konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne itp., z których dochód przeznacza się na cele określone w § 10.

Wszelka działalność pożytku publicznego prowadzona przez Fundację jest działalnością nieodpłatną.

§ 12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, a także współpracować z takimi podmiotami.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 13

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania, przy czym w przypadku ewentualnego podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej środki Fundacji przeznaczone na ten cel nie będą niższe niż 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych.
Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie i przepisach prawa.

3.    Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji, datków i subwencji,

c) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację,

d) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,

e) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,

f) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji w przypadku jej podjęcia.

§ 14

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z  celu statutowego Fundacji,
zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe,
wykonywaniu innych czynności niezgodnych z realizacją celów Fundacji.

§ 15

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16

Fundacja, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Fundacji oraz ewentualnych innych zgód i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, może posiadać konta w bankach za granicą, korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych, jak również zlecać obsługę interesów firmom i osobom zagranicznym.

§ 17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji przyjmuje spadek wyłącznie poprzez złożenie  oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza - i to jedynie wtedy, gdy w chwili składania takiego oświadczenia nie budzi wątpliwości, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 18

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IV.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 19

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

 • Produkcja artykułów spożywczych (10),
 • Produkcja napojów (11),
 • Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18),
 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47),
 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.2),
 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem (56),
 • Działalność wydawnicza (58),
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59),
 • Działalność usługowa w zakresie informacji (63),
 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73),
 • Pozaszkolne formy edukacji (85.5),
 • Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (88.9),
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z),
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),
 • Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2),
 • Pozostała indywidualna działalność usługowa (96).

Rozdział V.

Organy Fundacji

§ 20

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

2. Do podjęcia uchwały przez organ Fundacji konieczne jest oddanie głosów za jej podjęciem przez więcej niż połowę spośród wszystkich członków danego organu Fundacji, przy czym wystarczającym jest również oddanie głosów za jej podjęciem przez połowę spośród wszystkich członków danego organu Fundacji, w tym odpowiednio Przewodniczącego Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu Fundacji, chyba, że niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

Rozdział Va.

Rada Fundacji

§ 21

Rada Fundacji składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób, w tym Przewodniczącego.
W skład Rady Fundacji wchodzą powoływane i odwoływane przez Fundatora osoby fizyczne. Fundator wyznacza Przewodniczącego Rady Fundacji.
Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji może określać „Regulamin Rady Fundacji” w przypadku jego uchwalenia.
Członkowie Rady Fundacji:

1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

5.    Za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.

6.    Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w ust. 4 i po powołaniu członków Rady Fundacji przekaże złożone przez nich oświadczenia Zarządowi Fundacji. Ponadto, na każde żądanie Fundatora, członkowie Rady Fundacji zobowiązani będą składać oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

7.       Rada Fundacji jest organem odrębnym od Zarządu Fundacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

§ 22

Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 23

Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję, a także w przypadku wystąpienia przesłanki wyłączającej zdolność pełnienia tej funkcji, określonej w przepisach prawa lub § 21 ust. 4 niniejszego Statutu.

§ 24

Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru w wszelkich sprawach Fundacji, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa, z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust. 2,

2) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,

3) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

4) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,

5) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,

6) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,

7) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,

8) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

9) uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,

10) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,

11) ustalanie wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,

12) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd Fundacji czynności rozporządzających o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 5.000 (pięć tysięcy) złotych netto, tj. bez podatku VAT, lub czynności rozporządzających na rzecz jednego podmiotu o wartości przekraczającej w ciągu roku kalendarzowego łącznie kwotę 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych netto, tj. bez podatku VAT,

13) wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących Fundacji, w tym w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

Rozdział Vb.

Zarząd Fundacji

§ 25

Zarząd Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
Pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora.
Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
Członkowie Zarządu Fundacji:

1) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

2) muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Rada Fundacji lub w przypadku, o którym mowa w ust. 2 - Fundator, przed powołaniem członków Zarządu Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w niniejszym ustępie. Ponadto, na każde żądanie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji zobowiązani będą składać oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję, a także w przypadku wystąpienia przesłanki wyłączającej zdolność pełnienia tej funkcji, określonej w przepisach prawa lub ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 26

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest dwóch Członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
Szczegółowy tryb działania Zarządu może określać „Regulamin Zarządu Fundacji” w przypadku jego uchwalenia.
Członkowie Zarządu Fundacji za pełnienie swych funkcji w Fundacji nie pobierają wynagrodzenia.

§ 27

Do kompetencji Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, w szczególności § 24, należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,

3) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia wytyczone przez Radę Fundacji,

4) realizacja programów działania Fundacji,

5) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji, a także realizacja innych obowiązków sprawozdawczych wymaganych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa,

6) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie zastrzeżonych Statutem do kompetencji Rady Fundacji,

7) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji,

8) podejmowanie innych działań, nie zastrzeżonych Statutem do kompetencji Rady Fundacji.

§ 28

Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

Rozdział VI.

Tworzenie oddziałów, połączenie Fundacji

§ 29

Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, Rada Fundacji w drodze uchwały, przy czym do podjęcia tej uchwały przez Radę Fundacji konieczne jest oddanie głosów za jej podjęciem przez 2/3 spośród wszystkich członków Rady Fundacji.

§ 30

Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały, przy czym do podjęcia tej uchwały przez Radę Fundacji konieczne jest oddanie głosów za jej podjęciem przez 2/3 spośród wszystkich członków Rady Fundacji.

Rozdział VII.

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 31

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków i majątku, a także w przypadku podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o jej likwidacji z innych przyczyn.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały, przy czym do podjęcia tej uchwały przez Radę Fundacji konieczne jest oddanie głosów za jej podjęciem przez 2/3 spośród wszystkich członków Rady Fundacji.
Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w § 10 Statutu, określony przez Radę Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

Rozdział VIII.

Zmiany Statutu

§ 32

Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
Decyzję w sprawie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały, przy czym do podjęcia tej uchwały przez Radę Fundacji konieczne jest oddanie głosów za jej podjęciem przez 2/3 spośród wszystkich członków Rady Fundacji.

Rozdział IX.

Postanowienia końcowe

§ 33

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły, w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 34

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.