Nowe zdjęcie

Biegi Piotra i Pawła - Gdańsk

/ Firma / Biegi Piotra i Pawła/ Regulamin

Ogranizator biegu:
Firma eventowa – Sportlife
Artur Kujawiński
tel. 601 783 430
mail: akujawinski@gmail.com


Patronat biegu:
Firma „Piotr i Paweł” S.A.

Wysokość opłat:

PAKIET - 39,00 zł

 • techniczna koszulka bez rękawów (opcja wyboru rozmiaru koszulki technicznej aktywna będzie do 22 lipca 2017r.)
 • chusta do biegania
 • numer + agrafki
 • pakiet startowy: produkty od sponsorów
 • pakiet finishera: produkty od sponsorów
 • medal na mecie
 • Data biegu: 2 września 2017 roku (sobota) w Gdańsku
 • Start o godz. 17:30 ul. Jantarowa (przy Molo Gdańsk Brzeźno)
 • Bieg przeprowadzony zostanie na dystansie 10 km, zakończy się na plaży, wzdłuż linii brzegowej

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym.
Prosimy nie zginać numerów startowych oraz nie przebijać agrafką paska z chipem.

 • Ustalony został limit 600 uczestników w tym osoby zaproszone. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 600 osób lista startowa zostaje zamknięta.
 • Wniesienie opłaty startowej oznacza finalizację zgłoszenia uczestnictwa.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Udział biorą wszyscy, którzy ukończyli 16 rok życia (tj. do dnia 2 września 2017 r.), niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.
 • Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-17 lat (które w dniu biegu tj. 2 września 2017 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 • Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.biegi.piotripawel.pl i uiszczenie opłaty startowej jako finalizacji zgłoszenia. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 25 sierpnia 2017. Opłaty startowe muszą dotrzeć do 25 sierpnia 2017. Biuro zawodów w dniu biegu o godzinie 16:30 zostaje zamknięte. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dowodu wpłaty wpisowego (jeżeli wpisowe uiszczone zostało po 25 sierpnia 2017).
 • W przypadku jeśli limit uczestników 600 osób zostanie wyczerpany, zapisy zostaną zamknięte z momentem osiągnięcia limitu (zgłoszenia wraz z opłatami startowymi) a w dniu zawodów nie będzie możliwości zapisania na bieg (również jeśli limit nie zostanie osiągnięty, w dniu zawodów nie będzie możliwości zapisania się).
 • Po wyczerpaniu limitu 600 osób (zgłoszonych i opłaconych) nie będą przyjmowane opłaty startowe od osób zgłoszonych a nieopłaconych, osoby te dokonując wpłat ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność
 • Start o godz. 17:30 ul. Jantarowa
 • Bieg przeprowadzony zostanie na dystansie 10 km.
 • Trasa będzie oznaczona co 1 km.
 • Bieg odbywa się w dwóch pętlach, każda pętla 5 km.
 • NOWOŚĆ: Bieg zakończy się na plaży, wzdłuż linii brzegowej.
 • Open mężczyźni (3 pierwsze miejsca karty podarunkowe sieci Piotr i Paweł honorowane we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł + puchary, miejsca 4 i 5 nagrody od sponsora)

1 miejsce – karty podarunkowe o wartości 300 zł
2 miejsce – karty podarunkowe o wartości  200 zł
3 miejsce - karty podarunkowe o wartości 100 zł

 • Open kobiety (3 pierwsze miejsca karty podarunkowe sieci Piotr i Paweł honorowane we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł + puchary, miejsca 4 i 5 nagrody od sponsora)

1 miejsce – karty podarunkowe o wartości 300 zł
2 miejsce – karty podarunkowe o wartości 200 zł
3 miejsce - karty podarunkowe o wartości 100 zł

 • Pracownicy Piotr i Paweł mężczyźni (3 pierwsze miejsca karty podarunkowe sieci Piotr i Paweł honorowane we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł + puchary, miejsca 4 i 5 nagrody od sponsora

1 miejsce – karty podarunkowe o wartości 300 zł
2 miejsce – karty podarunkowe o wartości 200 zł
3 miejsce - karty podarunkowe o wartości 100 zł

 • Pracownicy Piotr i Paweł kobiety (3 pierwsze miejsca karty podarunkowe sieci Piotr i Paweł honorowane we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł + puchary, miejsca 4 i 5 nagrody od sponsora)

1 miejsce – karty podarunkowe o wartości 300 zł
2 miejsce – karty podarunkowe o wartości 200 zł
3 miejsce - karty podarunkowe o wartości 100 zł

 • Wiekowe K i M 16-19 (1 miejsce puchar + karta podarunkowa sieci Piotr i Paweł o wartości 100 zł honorowany we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł, miejsca 2 i 3 nagrody od sponsorów+statuetki)
 • K i M 20-29 (1 miejsce puchar + karta podarunkowa sieci Piotr i Paweł o wartości 100 zł honorowany we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł, miejsca 2 i 3 nagrody od sponsorów+statuetki)
 • K i M 30-39 (1 miejsce puchar + karta podarunkowa sieci Piotr i Paweł o wartości 100 zł honorowany we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł, miejsca 2 i 3 nagrody od sponsorów+statuetki)
 • K i M 40-49 (1 miejsce puchar + karta podarunkowa sieci Piotr i Paweł o wartości 100 zł honorowany we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł, miejsca 2 i 3 nagrody od sponsorów+statuetki)
 • K i M 50-59 (1 miejsce puchar + karta podarunkowa sieci Piotr i Paweł o wartości 100 zł honorowany we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł, miejsca 2 i 3 nagrody od sponsorów+statuetki)
 • K i M 60 (1 miejsce puchar + karta podarunkowa sieci Piotr i Paweł o wartości 100 zł honorowany we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł, miejsca 2 i 3 nagrody od sponsorów+statuetki)
 • K i M 70 (1 miejsce puchar + karta podarunkowa sieci Piotr i Paweł o wartości 100 zł honorowany we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł, miejsca 2 i 3 nagrody od sponsorów+statuetki)

W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w przypadku uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej.

W kategoriach dodatkowych tj:

 • najszybsza Mama z wózkiem
 • najszybszy Tata z wózkiem
 • najstarszy biegacz

przewidziano nagrody od Partnerów Biegu.

Nagrody nie dublują się.  Oznacza to, że zawodnik/zawodniczka nagradzany w klasyfikacji generalnej nie jest nagradzany w klasyfikacji wiekowej. Klasyfikacja pracowników Piotr i Paweł jest klasyfikacją odrębną. Pracownik dekorowany jest w niej bez względu na zajęte miejsce w klasyfikacji generalnej lub wiekowej. Klasyfikacje następują na podstawie czasu brutto.

Biuro zawodów mieści się przy ul. Jantarowej (okolica Molo Gdańsk Brzeźno) czynne:

 • 2 września 2017 od 14:00 do 16:30.

Biuro zawodów w dniu biegu po godzinie 16:30 zostaje zamknięte.

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych.

Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet: miejsca 1-5

Klasyfikacja wiekowa:
Mężczyźni:

 •     M16 mężczyźni 16 - 19 lat
 •     M20 mężczyźni 20 - 29 lat
 •     M30 mężczyźni 30 - 39 lat
 •     M40 mężczyźni 40 - 49 lat
 •     M50 mężczyźni 50 - 59 lat
 •     M60 mężczyźni 60 - 69 lat
 •     M70 mężczyźni pow. 70 lat


Kobiety:

 •     K16 kobiety 16 - 19 lat
 •     K20 kobiety 20 - 29 lat
 •     K30 kobiety 30 - 39 lat
 •     K40 kobiety 40 - 49 lat
 •     K50 kobiety 50 - 59 lat
 •     K60 kobiety 60 - 69 lat
 •     K70 kobiety pow. 70 lat


O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia.

Klasyfikacje dodatkowe:

 • pracownicy sieci supermarketów Piotr i Paweł kobiet i mężczyzn: miejsca 1-5
 • najszybsza Mama z wózkiem
 • najszybszy Tata z wózkiem
 • najstarszy biegacz

• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
• W odległości 300 metrów od 5 kilometra znajdować się będzie punkt nawadniania.
• Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
• Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie osiągnięcia liczby 600 uczestników (zgłoszonych i opłaconych)
• Szatnie i depozyty dla uczestników znajdować się będą w namiocie biura zawodów
• Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej, szatnię, toalety.
• Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
• W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
• W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
• Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu Piotr i Paweł wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i start o charakterze majątkowym.
• Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu Piotr i Paweł. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej.
• Dane osobowe uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
• Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu- decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą przyjmowane w czasie 48 godzin od momentu zakończenia imprezy biegowej.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Patronat:

Patronat
medialny:

Patronat
techniczny:

Sponsorzy:

Partnerzy: